LURK posėdis LEU 2015 01 30

2015 m. sausio mėn. 30 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko rektorių konferencijos posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidentas Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdyje rektoriai diskutavo su Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovėmis Universitetinių studijų skyriaus vedėja Daiva Lukošiūniene ir Universitetinių studijų skyriaus vyriausiąja specialiste Giedre Pačėsiene, aptardami klausimą „Dėl LR Vyriausybės  2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1228 Dėl LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į LR valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  projekto. ŠMM atstovės atskleidė, jog šio projekto numatomi tikslai – atsakingesnis abiturientų požiūris į studijų programų pasirinkimą bei veiksmingiau naudojamos valstybės lėšos. Rektoriai išsakė abejonę, ar siūlomomis priemonėmis pavyks pasiekti minėtų tikslų. Rektorių nuomone pirmiausiai reikia tobulinti profesinio orientavimo sistemą, sudaryti lengvesnes galimybes studentui pačiam susidaryti studijuojamos programos planą ir keisti studijų programas neprarandant valstybės finansavimo.

Tęsdami  diskusiją su ŠMM atstovėmis kitu klausimu, t.y. “Dėl LR Vyriausybės nutarimo  Dėl 2015 metų finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis projekto”, rektoriai nepritarė projekto turiniui ir siūlė remtis 2014 m. sudaryta  finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis tvarka.

Posėdyje „Baltic Salary Survey/ Fontes“ konsultantas Laurynas Baršukaitis pristatė universitetų rektoriams akademinio sektoriaus rinkos tyrimo rezultatus, o Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro direktorės pavaduotoja Laura Stračinskienė – specialistų kvalifikacijų žemėlapio analizę.

LURK nariai, laikydamiesi LURK įstatuose numatytų tvarkų, išrinko, viceprezidentą. Juo tapo ASU rektorius prof. dr. Antanas Maziliauskas, LURK generalinio sekretoriaus pareigas toliau eiti liko prof. Kęstutis Kriščiūnas, ketvirtuoju prezidiumo nariu išrinktas VDA rektorius prof. Audrius Klimas. Posėdžio metu buvo diskutuojama dėl LURK veiklos krypčių, taip pat buvo patvirtintas 2015 m. I-ojo pusmečio LURK biudžeto planas.