LURK posėdis LEU 2016 11 25

2016 m. lapkričio 25 dieną Lietuvos edukologijos universitete (LEU) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdyje tradiciškai buvo aptarti LURK veiksmai atlikti po paskutinio posėdžio.

Daugiausia laiko pareikalavo ir sukėlė daug diskusijų apibendrinantis klausimas dėl Mokslo ir studijų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų. Projektai buvo nagrinėti LURK studijų, mokslo, infrastruktūros ir finansų komitetuose, juos komentavo ŠMM atstovai Albertas Žalys ir Daina Lukošiūnienė. Po svarstymų LURK pritarė projektams Dėl valstybės paramos doktorantams pakeitimo, Dėl leidimo vykdyti studijas ir su jomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo, Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų ir Dėl Meno doktorantūros nuostatų.

Iš esmės pritarta projektui Dėl diplomų, diplomų priedėlių ir studijų pažymėjimų blankų privalomosios formos rengimo, gamybos, apskaitos, registracijos ir išdavimo tvarkos ir diplomo priedėlio pildymo rekomendacijų patvirtinimo. Pavesta Studijų komitetui patikslinti keletą techninių dalykų ir įvertinti dar galimas rektorių pastabas dėl diplomų priedėlio specifikos ir jo formos.

Svarstant projektą Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimo aprašo buvo pastebėta, kad į dalį Studijų komiteto pastabų ŠMM jau atsižvelgė. Po svarstymo prieita nuomonės, kad LURK studijų komitetas dar sykį turėtų susitikti su Ministerijos atstovais. Susitikimo metu paaiškės ar patobulintasis projektas dar bus svarstomas kitame LURK posėdyje.

Projektas Dėl mokslo produkcijos vertinimo tvarkos, kurį pristatė Mokslo komiteto pirmininkas Antanas Čenys, dar bus rektorių tobulinamas e.būdu. Svarstymo metu buvo pabrėžta problema, kad Lietuvoje nėra institucijos (universiteto) nuolatinai turinčios mokslo produkcijos duomenų bazę SCOPUS.

Dideles diskusijas sukėlė apibendrintas klausimas Dėl studijų kainų ir administravimo ir ūkio išlaidų. Galiausiai LURK pritarė, kad reikalinga skaidri ir objektyvi metodika. Vertinant metodikos variantus buvo prieita nuomonės, kad visais atvejais nukentėtų už studijas mokantys studentai, todėl posėdyje nutarta, kad Studijų komitetas su Lietuvos studentų sąjunga parengs bendrą pasiūlymą (raštą). LURK pavedė Studijų bei Finansų ir infrastruktūros komitetams  iki  gruodžio 2 d. su ŠMM atstovais parengti patobulintą projektą.

Posėdyje buvo apsvarstytas klausimas Dėl Mokslo slėnių: dabartis ir perspektyvos, kurį pristatė Mokslo komiteto pirmininkas Antanas Čenys, bei pasikeista nuomonėmis.

Lygiagrečiai buvo svarstomi du susiję svarbūs klausimai: Dėl minimalaus konkursinio balo poveikio priėmimui į aukštąsias mokyklas studijų krypčių ir programų lygmeniu bei Dėl minimalaus studentų skaičiaus studijų programoje. Klausimą ir modeliavimo rezultatus išsamiai pristatė  LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas. Palaipsniui prieita prie nuomonės, kad reikia keisti tik vieną iš šių parametrų – minimalų konkursinį balą, o minimalų studentų skaičių studijų programoje palikti tą patį. Siūloma universitetams laikytis minimalaus konkursinio balo – 2,5 ir siūlyti kolegijoms laikytis  minimalaus konkursinio balo – 1,8.