LURK posėdis VDU 2017 01 27

2017 m. sausio 27 dieną Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Svarbiausią posėdžio informaciją pateikė Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas pristatęs LR Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio išvakarėse pasirašyto rašto turinį. Kaip sakė viceministras, raštas teikia teisinį pagrindą aukštojo mokslo institucijų konsolidaciniams procesams pradėti. Komentuodamas raštą jis pabrėžė, kad konsoliduojant tinklą svarbu, kad iš to būtų gauta konkreti nauda, kad būtų atsižvelgta į „miestų nuomonę“ ne tik dėl mokyklų statuso, parengiamų absolventų kokybės ir tinkamumo darbo rinkai, bet ir dėl naudojamų pastatų bei infrastruktūros. Viceministras atkreipė dėmesį, kad konsolidacinis procesas yra tęstinis, brangus, reikalauja sutelktinių finansinių išteklių.

Viceministras siūlė taikyti tą patį stojamąjį balą tiek valstybės finansuojamoms tiek nefinansuojamoms vietoms – 3, stojant į universitetus, ir – 1.6, stojant į kolegijas. Universitetų rektoriai tam pritarė. Kitąmet tikimasi stojamąjį balą į universitetus pakelti iki 4.

Viceministras pranešė, kad universitetai galės didinti dėstytojų atlyginimus per studijų krepšelių dedamąją jau šiemet. Rektoriai palaikė viceministro ketinimą kitąmet įvesti nemokamas bakalauro studijas. Kitąmet tikimasi studijų vietas paskirstyti universitetams tiksliau atsižvelgiant į valstybės poreikius.

Diskusijos metu viceministras atsakė į įvairius rektorių klausimus. Posėdyje dalyvavęs Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša pabrėžė, kad universitetų tinklo optimizavimas yra tik dalis numatytos reformos. Didžiausias iššūkis yra vidurinysis mokslas, mokytojų rengimas, abitūros ir stojamųjų egzaminų vykdymas. Pirmininkas pabrėžė, kad reforma neturi žlugdyti humanitarinių ir socialinių mokslų bloko, o, įvedant 3 metų bakalauro studijas, nesuniveliuoti profesinio ir akademinio bakalauro studijų. Tebelieka problema dėl 5-ojo ISCED lygio studijų šalyje.

Kitas svarbus diskusinis klausimas, aptartas posėdyje, buvo dėl studentų priėmimo tendencijų ir jų įtakos universitetams. Jį pristatė LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas. Jis pabrėžė, kad pakviestųjų studijuoti skaičius universitetuose ir kolegijose tolydžio mažėja – nuo 31 258  2011 m. iki 23 539  2016 m. 2011–2016 m. laikotarpiu abiturientų skaičius bendrojo lavinimo mokyklose nuo 37 tūkst. nukrito iki 25 tūkst. (2016 m. 4 300 abiturientų brandos atestatą gavo nelaikę nė vieno valstybinio brandos egzamino). Nors pageidaujančių studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose abiturientų dalis jau pasiekė 67 proc., visgi 2016 m. vasarą prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose pateikė tik 16 855 abiturientai(2011 m. – 27 274). Abiturientų mažėjimą nemažu mastu kompensavo padidėjęs skaičius asmenų, vidurinį išsilavinimą įgijusių ankstesniais metais ir pasiryžusių siekti aukštojo išsilavinimo. Tokių asmenų 2016 m. buvo 13 829, nors jų sėkmė įstoti mažesnė nei tų pačių metų abiturientų (pagal 2016 m. duomenis, abiturientų – 88 proc., vyresnių asmenų – 63 proc.). Priimamų studijuoti Lietuvos AM užsienio piliečių skaičius nedidėja. Per LAMA BPO priimama apie šimtą, o AM tiesiogiai  į pirmąją pakopą ir vientisąsias studijas pakviečia iki 800 (2016 m. – 647 į universitetus, 124 – į kolegijas).

Posėdyje buvo pateikti mažiausio konkursinio balo ir studijų programų rentabilumo normų poveikio pakviestųjų pirmajame bendrojo priėmimo etape skaičiui modeliavimo rezultatai atskiriems universitetams.

Posėdyje taip pat buvo išklausytas SKVC direktorės pavaduotojos Aurelijos Valeikienės pristatymas Dėl SKVC atliktos savianalizės pagal atitiktį Europos kokybės užtikrinimo nuostatoms ir gairėms (ESG).

Pasibaigus kadencijoms, buvo išrinkti: naujas LURK viceprezidentas VDA rektorius Audrius Klimas, LURK prezidiumo narys – ASU rektorius Antanas Maziliauskas, LURK studijų komiteto pirmininkė Vilija Salienė, generaliniu sekretoriumi toliau dirbs Kęstutis Kriščiūnas.