LURK posėdis VGTU

2017 m. vasario 24 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU) įvyko eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Kaip įprasta, konferencijos posėdžiuose, buvo aptarti jos veiksmai tarp posėdžių. Tarp jų svarbiausias klausimas buvo Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos, doktorantūros, profesinių studijų vietų, į kurias 2017 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupes ar mokslo sritis sąrašų patvirtinimo projekto, kurį pristatė Studijų komiteto pirmininkė Vilija Salienė. Kilus diskusijai, ar reikia (ir kaip) pernykščią tvarką keisti jau šiais metais ir kaip padidinti doktorantų skaičių, Studijų komitetas buvo įpareigotas  klausimą apsvarstyti dar kartą ir dviejų savaičių laikotarpyje parengti patikslinto rašto LR Švietimo ir mokslo ministerijai projektą.

Kitu svarbiu darbotvarkės klausimu Dėl Valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo pasisakė LR ŠMM viceministras Giedrius Viliūnas. Jis informavo, kad iki vasario 20 d. pasibaigus terminui, per kurį universitetai ir regionų bei miestų atstovai, turėjo pateikti LR Vyriausybei pasiūlymus dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo, buvo gauti 45 pasiūlymai. Ne visi miestai ir regionai parengė solidžius pasiūlymus. Pvz., visiškai negauta pasiūlymų iš Kauno. Viceministras informavo, kad gautieji pasiūlymai bus paskelbti LR Švietimo ir moklso ministerijos svetainėje (tai ir įvyko dar posėdžio metu) viešam naudojimui. Jiems analizuoti ir subrandinti optimizavimo planus ir konkrečius projektus LR Vyriausybė sudarys ekspertų, bet ne atstovų, komisiją, kurios sudėtis turėtų paaiškėti pirmadienį. Komisijos parengti planai po to dar bus tikslinami ir galiausiai pateks į Seimą.

Ne mažiau svarbus buvo kitas svarstytas darbotvarkės klausimas Dėl Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos, kurį taip pat pristatė Giedrius Viliūnas. Jis informavo, kad LEU patalpose buvo apsvarstyti keli pateiktieji pasiūlymai. Išsikristalizavo dvi tolesnių darbų kryptys: išgryninti situaciją regionuose dėl reikalingo pedagogų skaičiaus juose ir mokyklų tinklo bei susitarti ką ir kaip reikia keisti. LR ŠMM svetainėje bus kaupiama informacija. MOSTA įpareigota atlikti reikalingą analizę. Posėdyje diskutuota, kaip atjauninti dabartinę pedagogų kartą, kaip palaikyti mokytojų kvalifikaciją, kaip stiprinti vaikų parengimą mokyklai, kokias savybes mokytojas turėtų turėti 2030 metais, gal mažinti pedagogų rengimo skaičius, koks optimalus slenkstinis stojančiųjų į pedagogus balas, ir kt. Pritarta geros mokyklos koncepcijai. Viceministras paprašė pedagogus rengiančių universitetų vadovus siųsti reikalingą informaciją Ministerijai. Mokytojų rengimo koncepciją tikimasi parengti per vieną ar du mėnesius ir vėl pristatyti LURK posėdžiui.

Svarstytas parengtosios LURK Institucinės raidos apybraižos turinys ir išleidimo galimybės. Nutarta ją baigti rengti spaudai.

Nuotraukos>>>