LURK posėdis SU 2017 09 29

2017 m. rugsėjo 29 dieną Šiaulių universitete įvyko eilinis LURK posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Posėdžio pradžioje buvo aptarti Konferencijos veiksmai atlikti per praėjusį laikotarpį tarp posėdžių bei patvirtinti atstovai įvairiose valstybinių institucijų darbo grupėse / komisijose.

Nagrinėjant klausimą Dėl viešo mokslininkų grupės kreipimosi į LURK dėl KTU plagiato skandalo nutarta prašyti LURK nuolatinės teisės darbo grupės parengti pasiūlymą dėl akademinio darinio, nagrinėjančio akademinės etikos ir tyrimų integralumo klausimus, kylančius universitetinio aukštojo mokslo sektoriuje, įsteigimo.

Nagrinėjant klausimą Dėl studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo pastebėta, kad šį klausimą racionaliau būtų svarstyti bendroje darbo grupėje kartu dalyvaujant LURK Mokslo ir Studijų komitetams (atstovams) bei Švietimo ir mokslo bei Studijų kokybės vertinimo centro atstovams. Numatyta parengti raštą Ministerijai, prašant šią iniciatyvą paremti.

Nagrinėjant klausimus Dėl studentų bendro priėmimo į universitetines aukštąsias mokyklas 2017 m. rezultatų ir stebimų tendencijų ir Dėl mažiausio konkursinio balo poveikio aukštosioms mokykloms 2017 m., 2018 m., modeliavimo rezultatų buvo konstatuota, kad tyrimais įžvelgiama absolventų mažėjimo tendencija yra dar spartesnė, nei Lietuvos gyventojų mažėjimo tendencija ir yra pražūtinga valstybei. Nutarta inicijuoti darbo grupę, kuri nagrinėtų šiuos klausimus valstybės strateginiu lygiu bei parengtų atitinkamus pasiūlymus.

Zenono Ripinskio nuotr.