LURK posėdis LSMU 2018 06 01

Penktadienį įvykęs eilinis Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis Lietuvos sveikatos mokslų universitete tradiciškai buvo pradėtas LURK veiksmų tarp posėdžių aptarimu.

Posėdyje pakartotinai buvo tartasi, kaip viešinti valdžios ir valdymo institucijoms ir plačiajai visuomenei LURK kreipimąsi dėl valstybės investicijų į mokslą ir studijas. Buvo išklausytas Finansų ir infrastruktūros komiteto pirmininko Evaldo Lukausko pranešimas. Nutarta kreipimosi pristatymus iliustruoti Paryžiaus Bolonijos Ministrų susitikime priimtu Komunikatu bei EUA sukauptais duomenimis ir pasisakymais.

Svarstyta dėl kreipimosi į LR Švietimo ir mokslo ministerijai inicijuoti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 72 straipsnio pakeitimus, kuriame reglamentuojamas priėmimas į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas mokslo ir studijų institucijose. Siekiant padidinti patrauklumą dirbti mokslo ir studijų sferose, lanksčiau taikant neterminuotų darbo sutarčių formą nutarta deleguoti Studijų ir Mokslo komitetus bei Teisės nuolatinę darbo grupę išanalizuoti Lietuvoje bei tarptautinėje rinkoje taikomas praktikas ir pristatyti pasiūlymus kitame LURK posėdyje.

Diskutuojant klausimą dėl MSĮ 59 str. 4 dalies taikymo nustatant minimalų studijų vietų skaičių valstybinių aukštųjų mokyklų studijų programose Studijų komitetas siūlė pakeisti minėto įstatymo straipsnio 4 dalį, kad ŠMM ministras nustatytų ne minimalius studijų programų studijų vietų skaičius, o minimalius studijų krypčių studijų vietų skaičius. Bus kreiptasi į ŠMM raštu, prašant pateikti LR Seimui minėto įstatymo pataisą.

Dėl pastabų LR ŠMM parengtam Studijų išorinio vertinimo aprašui, kurias pristatė Kęstutis Petrikonis, rektoriai diskutavo kartu su Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus pavaduotoja Aurelija Valeikiene ir LR ŠMM studijų skyriaus vedėja Giedre Pačėsiene. Nutarta Studijų ir Mokslo komitetuose dar kartą analizuoti ir parengti siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai.

Buvo diskutuota dėl LURK veiksmų pasirengiant Lietuvos mokslo tyrimų organizavimeįgyvendinti Open Access tvarką. Rektoriai, išklausę išsamią situacijos Europoje analizę, kurią pateikė Mokslo komiteto pirmininkė Vaiva Lesauskaitė, dėl konkrečių veiksmų kol kas susilaikė.

Dėl LR ūkio ministerijos rengiamo LR Technologijų ir inovacijų įstatymo projekto Vaiva Lesauskaitė pristatė Mokslo komiteto pastabas ir pasiūlymus. Nutarta parengti raštą LR Seimui.

LURK prezidentas Artūras Žukauskas pasidalino savo įžvalgomis dėl Bolonijos proceso Ministrų susitikimo Paryžiuje rezultatų.

VDU prorektorė Julija Kiršienė pasidalino pasirengimo USTREAM renginiui rezultatais.

Posėdžio pabaigoje, Eimučiui Juzeliūnui atsisakius KU rektoriaus pareigų, vietoj jo LURK viceprezidente slaptu balsavimu buvo išrinkta KTU laikinoji rektorė Jurgita Šiugždinienė.