LURK posėdis LSU 2018 11 23

Penktadienį įvykęs Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis Lietuvos sporto universitete  buvo pradėtas sveikinimais VU rektoriui prof. Artūrui Žukauskui ir kadenciją baigusiam ISM rektoriui doc. dr. Alfredui Chmieliauskui. Tradiciškai buvo tęsiamas  LURK veiksmų tarp posėdžių aptarimu.

Posėdyje vyko diskusija Dėl 2019 m. stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinio balo. LURK Studijų komiteto pirmininkė doc. dr. Laima Taparauskienė pristatė komiteto parengtus siūlymus. Po aptarimo LURK vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į 2017 m. rugpjūčio 31 d. LURK nutarimą Dėl 2019 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo, nutarė patvirtinti 2019 m. stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinio balo sudarymo principus ir kitus kriterijus bei išsiųsti minėtą nutarimą LR Švietimo ir mokslo ministerijai.

Diskutuota Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo vertinamųjų sričių ir rodiklių. Doc. dr. Laima Taparauskienė išsamiai pristatė rektoriams Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo procedūros įgyvendinimo nuostatas, vertinimo tipus, kriterijus, Studijų komiteto siūlomas pataisas, apibendrintas pastabas, argumentuotus ir sukonkretintus siūlymus. Dėl dokumento didelės apimties ir svarbos LURK nariai išsakė pageidavimą bendrą LURK nutarimą priimti po papildomo medžiagos aptarimo universitetuose.

LURK Finansų ir infrastruktūros komiteto pirmininkas Justas Babarskas pristatė klausimą Dėl Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (toliau – MSĮ pakeitimo projektas). Rektoriai išsakė pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus diskusiją buvo nutarta iš dalies pritarti MSĮ pakeitimo projektui ir paprašyti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos pateikti susipažinti ir vertinti visą susijusių poįstatyminių teisės aktų paketą, kuriuo bus reglamentuojamas ir detalizuojamas aukštųjų mokyklų finansavimas įdiegus finansavimo pagal sutartis su aukštosiomis mokyklomis modelį. Akcentuota, kad siūloma pertvarka turės nemažą poveikį aukštųjų mokyklų finansavimui, todėl nagrinėjant teikiamą įstatymo pakeitimą be jį įgyvendinančiųjų teisės aktų projektų negalima pateikti apibendrintos išvados ir baigtinio pastabų bei pasiūlymų sąrašo.

LURK Informacinių technologijų nuolatinė darbo grupės pirmininkas Paulius Nomgaudas, VU Informacinių technologijų taikymo centro direktorius Arūnas Stašionis, KTU Informacinių technologijų departamento direktorius Vitalis Sapagovas pristatė klausimą Dėl EDINA ir LITNET konsorciumų esamos situacijos, spręstinų klausimų ir ateities perspektyvų.

Posėdžio pabaigoje prof. Artūras Žukauskas pasidalino informacija iš 2018 m. spalio 25 d. EUA Tarybos posėdžio.