LURK posėdis LKA 2018 12 21

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje gruodžio 21 d. vyko baigiamasis 2018 m. II pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Rektoriai posėdžio pradžioje pasveikino gruodžio12 d. išrinktą LSU rektorę Dianą Rėklaitienę.  Pasidžiaugta, jog tai pirmoji moteris rektorė Lietuvos universitetų istorijoje. Vėliau tradiciškai aptarti praėjusio mėnesio darbai: Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242  9, 74, 75, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto, dėl paraiškos teikimo Lietuvos mokslo tarybai paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti, dėl LURK atstovų skyrimo, dėl Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bendradarbiavimo sutarties pasirašymo.

Priimtas nutarimas Dėl 2019 metų mažiausio stojamojo konkursinio balo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias. Juo Lietuvos universitetų rektorių konferencija (LURK), vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 2 dalimi ir LURK 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo „Dėl 2019 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo“ 2 punktu, nutaria: 2019 m. priėmimui į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmę nustatyti 5,4 (pagal iki tol 2019 m. galiojusią konkursinio balo skalę – 3,6); Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir suvienodinti slenkstinius reikalavimus, apskaičiuojant mažiausio stojamojo konkursinio balo reikšmę į ją neįskaičiuoti universitetų nusistatomų papildomų balų.

LURK akademinės etikos ir sąžiningumo laikinosios darbo grupės pirmininkė, ENAI tarybos narė dr. Loreta Tauginienė pristatė LURK Akademinės etikos ir sąžiningumo darbo grupės veiklos rezultatus, parengtą seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo lyties pagrindu prevencijos gairių (rekomendacijų) projektą. Pristatė pagrindines projekto sąvokas, bendrąsias nuostatas, universiteto bendruomenės informavimo ir  švietimo, konsultavimo ir pranešimų, pranešimų nagrinėjimo gaires, konfidencialumo principo įgyvendinimo, sankcijų taikymo, apeliacijos teikimo galimybes.

LURK posėdyje dalyvavusios LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovės Mokslo ir studijų ekonomikos skyriaus vedėja Vaida Balkuvienė ir Finansų departamento direktorė Eglė Radėnienė pristatė klausimą Dėl universitetų finansavimo 2019 m. LURK  situaciją pristatė Finansų ir infrastruktūros komiteto pirmininkas Justas Babarskas. Minėtas klausimas sukėlė daug diskusijų, liko daug neaiškumų dėl ministerijos atstovų pristatyto biudžeto skaidrumo ir jo taikymo pasekmių.

Taip pat buvo aptarti kiti klausimai, susiję su LURK posėdžių vietų ir datų 2019 m. I – ajam pusmečiui tvirtinimu, kandidatų į ERC Scientific Council teikimu.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje buvo pristatyta 2018 m. LURK veiklos ataskaita ir patvirtinta pajamų išlaidų sąmata bei biudžetas 2019 metų pirmam pusmečiui.

Įvyko įstatuose numatyti kasmetiniai LURK prezidento rinkimai. Antrai kadencijai LURK prezidentu buvo perrinktas Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas, o viceprezidentu – Kauno technologijos universiteto rektorius prof. Eugenijus Valatka, generaliniu sekretoriumi – prof. Kęstutis Kriščiūnas. Prezidiumo nariu išrinkta LSU rektorė Diana Rėklaitienė.

Posėdžio pabaigoje LURK nariai ir svečiai lankėsi kariūnų batalione, lazerinėje šaudykloje.