LURK posėdis VDU 2019 04 26

Vytauto Didžiojo universitete balandžio 26 d. vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Rektoriai posėdžio pradžioje tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio nuveiktus darbus: Dėl Europos Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų politikos įgyvendinimo Lietuvoje, Dėl studijų rezultatų įskaitymo tvarkos, Dėl LR biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 2, 18, 35 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 141 straipsniu projekto derinimo, Dėl Teisės akto projekto Nr. 19-4363 pateikto suderinimui, Dėl pasitarimo dėl patikslintų akademinės bendruomenės siūlymų dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projekto.

LR Švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas pristatė ministerijos informaciją. Ministras supažindino apie įvykusį pirmąjį Vyriausybės komisijos pasitarimą, kuriame buvo svarstomas Nacionalinis pažangos planas. Prof. V. Razumas atskleidė, jog pirmasis posėdis buvo skirtas strateginių tikslų aptarimui bei principiniam jų pritarimui. Svarstymui buvo pateikta 13-ka strateginių tikslų, iš kurių 13-tasis – Plėtoti mokslą, skatinti darnią šalies raidą ir tarptautinį konkurencingumą. Ministras išsakė susirūpinimą, jog pasitarime buvo išsakytas siūlymas atsisakyti 13-ojo strateginio tikslo, kaip savarankiško strateginio tikslo, ir integruoti minėtą strateginį tikslą į 1-ąjį strateginį tikslą, kuris skamba sekančiai: Pereiti prie aukšta pridėtine verte ir inovacijomis grįsto ekonomikos augimo.

Prof. Valdemaras Razumas supažindino LURK narius Dėl numatytų lėšų aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimui paskirstymo bei pristatė galimus alternatyvius variantus. Ministras informavo, jog Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos sprendimas dar nėra priimtas ir atskleidė to priežastis.

LURK Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininkas Justas Babarskas pristatė klausimą Dėl LURK kreipimosi į LR ŠMSM Dėl universitetų biudžeto formavimo valstybės biudžete principų. J. Babarskas pristatė LURK Infrastruktūros ir finansų komiteto analizę ir pasiūlymus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei naujų norminių studijų kainų darbo grupei dėl svarbiausių aspektų, principų ir kriterijų, į kuriuos rekomenduojama atsižvelgti formuojant Universitetų biudžetinį finansavimą bei kuriant naują valstybės finansuojamų studijų kainų metodiką.

Posėdyje svarstyta Dėl Lietuvos universitetų indėlio į ekonomiką ir kultūrą nustatymo.  Aptartos pakartotinos LURK iniciatyvos.

LR aplinkos ministras dr. Kęstutis Mažeika su LURK nariais aptarė bendradarbiavimo galimybes mokslo ir studijų praktikos srityse. LR AM viceministrė Rėda Brandišauskienė pristatė naujausią projektą Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas.

Apsvarsčius klausimus Dėl vieningo mokslo ir studijų klasifikatoriaus, įgyvendinančio tarpdalykinį/multidalykinį mokslą ir studijas parengimo ir Dėl visą gyvenimą trunkančių studijų statuso ir finansavimo įtvirtinimo teisės aktuose buvo nutarta inicijuoti LURK ir LR ŠMSM darbo grupių sudarymą minėtiems klausimams spręsti.

LURK GS prof. Kęstutis Kriščiūnas pristatė EUA poziciją studentams pasirenkant kandidatus EP rinkimuose.

Posėdžio pabaigoje aptarti kiti klausimai: Dėl LURK periodinio audito, Dėl atstovo į Turto arba verslo vertintojo egzamino komisijos narius pasiūlymo, Dėl LCC prašymo dalyvauti LURK komitetų posėdžiuose, Dėl leidimo naudoti publikavimo etikos gaires, Dėl LURK atstovo skyrimo į Lietuvos švietimo tarybą, Dėl EUA glaustos medžiagos sklaidos.

Pasibaigus Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdžiui, vyko iškilmingas VDU senato posėdis, skirtas Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-mečiui.