2022 m. sausio 28 d. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos visuotinis narių susirinkimas vyko nuotoliniu būdu.

LURK darbo grupės Dėl renginių ir sąmatos sudarymo Lietuvos universitetų metų paminėjimui koordinatorė dr. Evelina Meilienė pristatė Lietuvos universitetų metų iniciatyvas, tikslines grupes, projektų tikslus ir uždavinius, veiklos ir pagrindinius rezultatus, planuojamus biudžetus ir renginių koordinatorius.

Diskutuota Dėl formaliojo MTEP ir meno veiklos vertinimo tvarkos aprašo. LURK Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. L. Balaševičius atskleidė, kad iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau -Ministerija) gavus prašymą pateikti siūlymus, kokius mokslo darbus vertinti, kaip būtų galima mokslo ir studijų institucijų gautas tarptautinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos programas vertinti, kaip supaprastinti patį vertinimo procesą, įvertino visų LURK institucijų atstovų teikiamus siūlymus ir suformulavo bendrus LURK siūlymus dėl minėtų formaliojo vertinimo aspektų tobulinimo bei juos pristatė LURK nariams, Ministerijos atstovams.

Diskutuota Dėl kylančių energijos išteklių kainų ir universitetų papildomo finansavimo galimybių.

Sveikatos ir sporto nuolatinės darbo grupės pirmininkė doc. dr. Ramunė Žilinskienė pristatė  pranešimą Dėl Susitarimo dėl psichikos sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdymo rezultatų, supažindino su Lietuvos studentų sąjungos išsakyta nuomone dėl psichologų konsultacijų  ir jų poreikio. Nutarta inicijuoti atskirą susitikimą Dėl psichikos sveikatos stiprinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose su sveikatos apsaugos ministerija ir Sveikatos ir sporto nuolatine darbo grupe.

LR ŠMSM viceministras Gintautas Jakštas pristatė LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją.

Posėdžio pabaigoje vyko LURK komitetų ir NDG pirmininkų rinkimai.  Bendru sutarimu išrinkti šie pirmininkai: Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Infrastruktūros ir finansų komiteto pirmininkas Laima Matusevičienė, Mokslo komiteto pirmininkas doc. dr. Leonas Balaševičius, Studijų komiteto pirmininkė dr. Regina Valutytė, Informacinių technologijų nuolatinės darbo grupės pirmininkas Pauliaus Nomgaudas,  Sveikatos ir sporto nuolatinės darbo grupės pirmininkas Justas Jankauskas, Tarptautinių ryšių nuolatinės darbo grupės pirmininkas dr. Alvidas Šarlauskas, Teisės nuolatinės darbo grupės pirmininkė Jūratė Šuminienė.