LURK posėdis ASU 2015 02 27

Vasario 27 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo konferencijos prezidentas Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektorius Alfonsas Daniūnas, kolegas rektorius priėmė LURK viceprezidentas, ASU rektorius Antanas Maziliauskas.

Itin kruopščiai ir detaliai Lietuvos universitetų vadovai kartu su LR Vyriausybės Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėju Linu Vingeliu, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais Albertu Žaliu, Daina Lukoševičiene ir Tomu Pūčiu svarstė LR mokslo ir studijų įstatymo projektą.

Vyko diskusija. Nagrinėti įstatymo projekto straipsniai, susiję su naujai įvedamų Universitetų sutarčių su ŠMM, universitetų siūlomų įstatymais įtvirtinti tarpkryptinių ir tarpsritinių studijų bei tyrimų, įstatymo nuostatos dėl universitetų tinkamo biudžetinio finansavimo, būtinybė sukurti tyrimų reglamentą, kuris pasak KTU rektoriaus Petro Baršausko „ypač svarbus šiuolaikiniame pasaulyje“. Universitetuose siūloma įteisinti profesinio magistro studijas. Kalbėta apie tikslinio finansavimo tvarką bei sąlygas, kurių dabartinėje įstatymo redakcijoje nebeliko, nagrinėtas koleginių studijų Lietuvos universitetuose poreikio klausimas.

Svarstydami LR mokslo ir studijų įstatymo projektą, rektoriai norėjo lankstesnių pedagoginio personalo darbo sutarčių terminų, kurie būtini, norint įgyvendinti kokybinius personalo atnaujinimo rodiklius.

Savo siūlymus bei pastabas LR mokslo ir studijų įstatymui tobulinti išsakė LURK Studijų, Mokslo, Finansų bei Teisės komitetai.

Po ilgų diskusijų LURK nutarė artimiausiomis dienomis pateikti Vyriausybei atnaujintas ir susistemintas pastabas bei siūlymus dėl nagrinėto LR mokslo ir studijų įstatymo projekto.

Šiame LURK posėdyje dalyvavo Valstybės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, kuri pateikė Lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius Lietuvos universitetų vadovėliuose, magistrų baigiamuosiuose bei disertacijos gynimo darbuose. Valstybės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė pateikė akademinės lietuvių kalbos gerinimo rekomendacijas bei siūlymus. Rektorių konferencija, dėkodama Lietuvių kalbos komisijai, kolegialiai susitarė visose auštosiose mokyklose ugdyti aukštą kalbos kultūrą bei netoleruoti universitetuose neraštingumo.

Taip pat šiame posėdyje svarstytas projektas „Dėl rekomendacijų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksams“. Jo paskirtis – skatinti mokslo ir studijų institucijų studijų ir mokslinės veiklos kokybės kultūrą bei mokslo ir studijų institucijas elgtis socialiai atsakingai, puoselėti akademinį sąžiningumą, skaidrumą ir atsakomybę suinteresuotosioms šalims.

Šiomis rekomendacijomis siekiama prisidėti prie Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme apibrėžtos mokslo ir studijų misijos, Lietuvos mokslo ir studijų politikos įgyvendinimo bei darnios mokslo ir studijų sistemos kūrimo ir diegimo.