LURK posėdis Klaipėdos universitete 2016 01 29

Sausio 29 dieną Klaipėdos universitete vyko pirmasis šiais kalendoriniais metais Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis. Tą pačią dieną paminėtas ir Klaipėdos universiteto 25-ių metų jubiliejus. Į šventinį vakarą buvo kviečiami ir LURK posėdžio dalyviai.

Posėdžio metu rektoriai aptarė papildytoje darbotvarkėje numatytus klausimus. Pirmiausia aptarti tęstiniai ir tie klausimai, kurie susiję su jau priimtų nutarimų vykdymu. Rektoriai buvo supažindinti su paraginimu, gautu iš VšĮ „Investuok Lietuvoje“ dėl specialistų, kalbančių Šiaurės šalių kalbomis, pasiūlos mūsų šalyje. Jame paminėta, kad plečiantis paslaugų ir kompetencijų centrų tinklui Lietuvoje, auga užsienio kapitalo įmonių poreikis specialistams, gebantiems kalbėti šiomis kalbomis. Klaipėdos universitete Šiaurės šalių kalbos yra dėstomos nuo 1992 m.

Rektoriai taip pat priėmė dėmesin Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą informaciją apie pagrindines kliūtis, su kuriomis susiduria studentai, universitetai ir darbdaviai, organizuodami praktiką. Joje siūlyta plėtoti artimesnius ryšius tarp darbdavių ir aukštosios mokyklos, teikti grįžtamąjį ryšį dėl praktikų atlikimo, jų kokybės; aukštosioms mokykloms susitarti dėl vieningos praktikos vertinimo gairių ar sistemos sukūrimo; numatyti aiškius finansinius praktikos atlikimo mechanizmus bei motyvuoti studentus praktikai atlikti.

Posėdyje dar kartą aptarti ankstesniuose LURK posėdžiuose jau diskutuoti klausimai su profesinių sąjungų atstovais dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto. Rektoriai nepritaria kai kurioms sutarties projekto nuostatoms.

LURK yra pateikusi pastabas dėl LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 15-13104 „Dėl sprendimų dėl valstybinių aukštųjų mokyklų nekilnojamojo turto sandorių, kuriais turtas perleidžiamas tretiesiems asmenims ar kuriais užtikrinamos šių valstybinių aukštųjų prievolės, priėmimo taisyklių patvirtinimo“. Naujas projekto variantas dar neparengtas.

LURK yra išreiškusi vieningą nuomonę, kad LR mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 naujoje redakcijoje dabartinė universitetų valdymo sistema apibrėžta racionaliai. Tarybos, Senato ir Rektoriaus valdžių sąveika yra gerai subalansuota ir praktikoje pasitvirtino. Todėl LURK laikosi savo nuostatos ir Seimo narių grupės siūlomiems MSĮ pakeitimams nepritaria.

LURK, susipažinusi su Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymu pagal studijų sritis sąrašu, nepritaria informatikos (fizinių mokslų) studentų skaičiaus didinimui net 50 procentų. Toks didinimas, rektorių nuomone, neįmanomas, neprarandant parengimo kokybės. Siūloma studentų skaičių didinti tik 15 procentų.

LURK detaliai aptarė susidariusią situaciją dėl gerai besimokančio studento teisinės sąvokos. Nutarta pavesti LURK studijų komitetui, panaudojant Prezidentės teikimą šiuo klausimu, parengti LR Seimui ir LR Švietimo ir mokslo ministerijai patikslintus ir išplėtotus sąvokos pasiūlymus.

LURK susitarė, kokius bendruosius rodiklius apibūdins LR Švietimo ir mokslo ministerijai teikiamose universitetų metinėse ataskaitose.

Posėdyje aptarti pasiūlymai dėl LURK komitetų tobulesnės struktūros. Nutarta palikti Studijų, Mokslo bei Infrastruktūros ir finansų komitetus, bei sudaryti tokias nuolat dirbančias darbo grupes: Tarptautinių ryšių, Informacinių technologijų, Teisės bei Sveikatos ir sporto. Taip pat įvedama atstovo spaudai pareigybė.