LURK posėdis ISM vadybos ir ekonomikos universitete 2016 03 25

2016 m. kovo 25 dieną, ISM universitete įvyko eilinis I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdžio pradžioje LSS prezidentas Paulius Baltokas pristatė SKVC ir LSS bendro tyrimo Europinės kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos įgyvendinimas Lietuvoje: studentų ir dėstytojų supratimas rezultatus. Pilna ataskaita yra Studijų paramos fondo svetainėje.

LURK aptarė ŠMM dar kartą parengtą projektą dokumento dėl gerai besimokančio studento apibrėžimo ir vertinimo skalės svarstymui Seimo ŠMKK. Pristatęs LAMA BPO prezidentas Pranas Žiliukas pastebėjo, kad  pastarojo varianto esmė atsispindi šiame parengtojo teksto fragmente: …studijų rezultatai mokslo ir studijų institucijoje reguliariai vertinami aukštosios mokyklos nustatyta tvarka atliekant integruotą pasiekimų  vertinimą arba apskaičiuojant svorinį nustatyto laikotarpio modulių (dalykų) vertinimų vidurkį.  Integruotas pasiekimų vertinimas arba svorinis vidurkis susiejamas su trijų balų vertinimo sistema ir su atitinkamu pasiekimų lygmeniu. ŠMM Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius Albertas Žalys atkreipė dėmesį, kad esminė problema – rotacijos vykdymas universitetuose išlieka.

Aptardami LRV nutarimo projektą Dėl 2016 metų finansavimo paskirstymo pagal studijų sritis rektoriai nepritarė numatytam magistrantų skaičiaus mažinimui 221 vietomis, motyvuodami tuo, kad ES darbo rinkoje Lietuvos universitetų absolventai, tarp kurių bakalaurai sudarys daugumą, taps nekonkurencingi Europos darbo rinkoje, kurioje vyraus magistrai. Antra vertus, nors doktorantūros stiprinimas ir jos vietų didinimas yra pozityvus, tačiau kandidatų į doktorantūrą (magistrantų) kontingentas bus susilpnintas.

Didelis dėmesys posėdyje buvo paskirtas klausimui Dėl studentų priėmimo didinimo į informacinių technologijų studijų kryptį. Posėdyje dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus ir Informacinių technologijų verslo atstovai: Infobalt vykdantysis direktorius Andrius Plečkaitis, UAB Blue Bridge Baltic verslo plėtros direktorius Aldas Glemža, Infobalt prezidentas Tomas Vitkus, UAB Baltic Amadeus generalinis direktorius Andžej Šuškevič ir Infobalt vykdantysis direktorius Paulius Vertelka. Klausimą pristatęs VU rektorius Artūras Žukauskas pastebėjo, kad nors IT įvairaus išsilavinimo specialistų darbo rinkoje labai trūksta, didinti jų priėmimą į universitetines IT programas net 50-čia procentų nėra geras ŠMM sprendimas, nes toks drastiškas ir staigus stojančiųjų padidinimas smarkiai pakenktų studijų kokybei, nes universitetai tam turi pasirengti palaipsniui, studijų krepšelio kaina nekonkurencingai  maža. Be to, didinti absolventų, turinčių įvairaus lygio IT žinių ir gebėjimų skaičių, yra įvairių galimybių. Tai ir tarpkryptinės, gretutinės ir trumposios studijos, specializuoti kursai ir kt. Kita vertus, nėra tokio skaičiaus abiturientų pasirengusių IT studijoms. VDU Mokslo prorektorė Julija Kiršienė taip pat pastebėjo, kad verslo įmonių siūlomi atlyginimai nėra konkurencingi Europos mastu. VU rektorius pasiūlė sudaryti mišrią darbo grupę, sudarytą iš universitetų ir verslo atstovų, kuri parengtų priemonių planą IT specialistų skaičiaus darbo rinkoje išplėtimo. Visi kalbėję svečiai pabrėžė IT specialistų trūkumą, tačiau po diskusijų iš esmės pritarė pozicijai, išsakytai VU rektoriaus. Daugumas jų žadėjo vienokią ar kitokią paramą universitetams rengiant IT specialistus. Apibendrindamas diskusiją LURK prezidentas pakvietė sudaryti tikslinę darbo grupę, kuri parengtų išsamų priemonių planą, įgalinantį padidinti IT darbo rinkai reikalingų darbuotojų parengimą, kam svečiai pritarė ir pažadėjo aktyviai joje dalyvauti. Viceministrė Svetlana Kauzonienė sakė, kad universitetai turi visas sąlygas priimti į universitetines studijas 50-čia procentų daugiau studentų ir ŠMM savo pozicijos nekeis.

LURK nariai, kaip LAMA BPO asociacijos nariai, apsvarstę klausimą Dėl LAMA BPO metinės veiklos ataskaitos, pristatytą LAMA BPO prezidento Prano Žiliuko, jai pritarė. Iš ataskaitos matyti, kad Studijų mugės Vilniaus renginys tampa per brangus universitetams.

Išdiskutavę klausimą Dėl LAMA BPO veiklos. Dabartis, pokyčiai ir vizija, pristatytą prezidento Prano Žiliuko, LURK nariai pritarė, kad atliepiant visuomenės pokyčius LAMA BPO veiklą reikia  tobulinti. Nutarta pradėti tą daryti nuo naujų Įstatų projekto parengimo.

Apsvarstę klausimą Dėl sveikos gyvensenos klausimo šalies universitetinėse aukštosiose mokyklose, pristatytą Sveikatos ir sporto nuolatinės darbo grupės pirmininkės Ramunės Žilinskienės, LURK nariai nutarė įpareigoti Sveikatos ir sporto NDG parengti rekomendacijas universitetams dėl sveikatinimo veiklos universitetuose.