LURK posėdis Aleksandro Stulginskio universitete

2016 m. gegužės 27 dieną, Aleksandro Stulginskio universitete įvyko eilinis I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdis.

Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas.

Posėdžio pradžioje Rektoriai tradiciškai aptarė praėjusio mėnesio darbus: pristatyta Valstybės finansuojamų doktorantūros studijų vietų pasiskirstymo tvarka ir studijų stipendijų skaičius pagal mokslo sritis, informuota Dėl LURK atstovų Turto vertinimo priežiūros tarnybos formuojamoje turto vertintojų kvalifikacijos egzaminų komisijoje, diskutuota Dėl Strateginio komiteto sprendimų AM pertvarkos klausimu, apsikeista nuomonėmis Dėl plag.lt veiklos.  

Aptariant klausimą Dėl Universiteto Tarybos ir Senato funkcijų naujajame MSĮ, buvo konstatuota, jog LRS ŠMKK grupės narių pasiūlymas dėl naujos redakcijos MSĮ projekto Nr. XIIP – 3376(2) 27 ir 28 straipsnių pakeitimo, siūlo iš esmės keisti AM tarybų ir senatų (akademinių tarybų) funkcijas ir grįžti prie pasenusių AM valdymo modelių. Rektoriai išanalizavę Seimo narių pateiktus MSĮ pataisų pasiūlymus, išsakė nuomonę, kad kai kurie pastaruoju metu pateikti pasiūlymai buvo nepakankamai pasverti ir galėtų pakenkti tiems Lietuvos AM sistemos elementams, kurie šiuo metu efektyviai funkcionuoja.

Rektoriai išsakė bendrą nuomonę, kad šiuo metu galiojantis AM tarybų ir senatų (akademinių tarybų) funkcijų paskirstymas iš esmės tinkamai subalansuotas. Taryba yra strateginio valdymo organas, kurio pagrindinė paskirtis – atstovauti visuomenės ir kitų socialinių dalininkų, tokių kaip verslas arba valstybės valdžios institucijos, interesams valdant AM. Šią paskirtį taryba įgyvendina svarstydama ir tvirtindama pagrindinius strateginius dokumentus, AM finansus, taip pat rinkdama ir atleisdama rektorių (direktorių). Pastaroji tarybos funkcija, būdama itin svarbi AM strateginei valdysenai, MSĮ projekte Nr. XIIP – 3376(2) atiduota senatui. Taip sumažinama AM vadovo atsakomybė strateginio valdymo organui – tarybai ir iš esmės sumažėja strateginio valdymo efektyvumas, kuris yra ypač svarbus šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje.

LURK nariai atkreipė dėmesį, kad 2009 m. MSĮ įtvirtintas AM valdymo modelis, pagrįstas  tarybos, senato ir rektoriaus tarpusavio sąveika, yra naudojamas daugumoje pažangiausių Europos ir kitų pasaulio regionų šalių ir jose yra visiškai pasiteisinęs. Dėl šių priežasčių LURK primygtinai siūlė nekeisti šiuo metu galiojančio, nusistovėjusio ir pažangiausią tarptautinę patirtį atitinkančio AM valdymo modelio, numatančio subalansuotą ir logišką valdymo galių paskirstymą tarp AM senato (akademinės tarybos), tarybos ir rektoriaus (direktoriaus), kuriame rektoriaus rinkimas nustatytas tarybai.

LURK nariai aptarė Dėl gerai besimokančiojo kriterijų taikymo praktikoje pagal  š. m. gegužės 19 d. įstatymo pataisą Nr. XI-242 MSĮ 70 straipsniui. LR ŠMM atstovė Daina Lukošiūnienė konstatavo, jog pagal naująjį MSĮ geras studentas laikomas studentas neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju laikotarpiu keliamus reikalavimus, pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį bei pristatė pasiekimų lygmenio nustatymo kriterijus. LURK nariai aptarė ir studentų „rotacijos“ vykdymo modelį universitetuose. D. Lukošiūnienė informavo, kad Įstatymo pataisą numatoma taikyti pasibaigus 2017 m. pavasario semestrui. LURK Studijų komiteto pirmininkas Giedrius Viliūnas atkreipė dėmesį, kad studentus būtina informuoti iš anksto, todėl naujojo įstatymo taikymo modelį praktikoje reikia parengti jau š. m. vasarą.

Didelis dėmesys posėdyje buvo paskirtas klausimui Dėl Lietuvos aukštojo mokslo (AM) kokybės tobulinimo. Rektoriai vieningai pritaria Lietuvos aukštojo mokslo (AM) kokybės tobulinimo ir AM tinklo pertvarkos poreikiui ir remia principinę LR Vyriausybės nuostatą parengti tokios pertvarkos veiksmų planą (toliau Planas). LURK atkreipė dėmesį į svarbiausius taisytinus Plano dalykus ir siūlė kai kuriuos konkrečius sprendimus. Tarp jų nutarta pasiūlyti LR Vyriausybei kartu su akademine bendruomene ir kitomis suinteresuotomis šalimis parengti ir apsvarstyti su nacionaline strategija suderintą Lietuvos AM plėtros viziją, strateginius tikslus ir uždavinius, numatyti jų įgyvendinimo rodiklius bei kriterijus ir tik paskui priimti pagal juos patikslintą Lietuvos AM kokybės gerinimo ir tinklo pertvarkos veiksmų planą. Apibendrindamas diskusiją prezidentas Alfonsas Daniūnas atkreipė dėmesį, kad  LURK yra pasirengusi aktyviai ir konstruktyviai prisidėti prie Lietuvos AM pertvarkos veiksmų plano parengimo ir pabrėžė, kad dalyvavimas tokio plano rengimo procese yra būtinas, siekiant su juo suderinti atskirų universitetų strategijas ir ilgalaikius veiklos planus.

Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pristatė profesinės kalbos dėstymo, parengtųjų vadovėlių, mokomųjų priemonių ir baigiamųjų darbų kalbos vertinimo rezultatus.

LURK generalinis sekretorius Kęstutis Kriščiūnas pristatydamas klausimą Dėl universitetų daromos ekonominės naudos valstybei (efektyvumo) kriterijų ir jų nustatymo darbo grupės sudarymo informavo, jogLURK, siekdamas prisidėti prie ŠMM inicijuojamų Universitetų veiklos kokybės gerinimo iniciatyvų, ketina atlikti tyrimą ir parengti studiją Lietuvos Universitetų indėlis į jos ekonomiką, kuri, rengiama kasmet, turėtų tapti dar viena universitetų veiklos efektyvumo stebėjimo priemone. K. Kriščiūnas pristatęs galimus indėlio į ekonomiką kriterijus, rekomenduojamą tyrimo darbo grupės sudėtį ir apimtį, tyrimo rezultatus ir planuojamas išlaidas, sulaukė rektorių susidomėjimo ir pritarimo. Studijos parengimui nutarta sudaryti darbo grupę.

VU atstovė Dalia Šatkovskienė pristatė Vilniaus universiteto inicijuojamo projekto, finansuojamo iš  Horizon 2020, aprašymą ir kvietė LURK dalyvauti projekte kaip asocijuotą partnerį, kuris prisidėtų įgyvendindamas ES politikos plėtrą Lietuvoje. Atsižvelgdami į tai, kad Aukšto lygio mokslo administratorių įtaka modernizuojant institucijas ypatingai svarbi, o minėtas projektas glaudžiai siejasi su administracinių procedūrų skaidrinimu ir šiuolaikinės mokslinio darbo kultūros formavimu, bei universitetų modernizavimu, LURK nariai priėmė kvietimą dalyvauti projekte asocijuotu partneriu.