LURK posėdis LSU 2017 05 12

2017 m. gegužės 12 dieną Lietuvos sporto universitete įvyko eilinis LURK posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Posėdis buvo pradėtas Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pasisakymu Dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos ir tinklo optimizavimo, kuris buvo sujungtas su kitu klausimu Dėl kompensavimo galimų universitetų finansinių nuostolių dėl minimalaus stojimo balo lygaus 3 laikymosi. Ministrė savo pasisakyme paminėjo jau viešai skelbtus aukštojo mokslo (AM) sistemos pertvarkos siekius: atsisakyti „krepšelinio“ finansavimo ir AM institucijas finansuoti „pagal pasiektus rezultatus“, tam panaudojant ŠMM sutartis su AM institucijomis, kurios bus sudaromos nuo 2019 metų;  gerinti studijų kokybę mažinant studijų programų skaičių ir jų dubliavimą institucijose bei sutelkiant išteklius; pakeičiant AM institucijų išorinio vertinimo metodiką; AM institucijų mokslinės veiklos vertinimą, jų infrastruktūros tobulinimą. Kalbėdama apie AM institucijų tinklo pertvarką pabrėžė, kad ji savaime kokybės nesukuria, tačiau galėtų sąlygoti AM institucijų turto už 50 milijonų reinvestavimą, o AM institucijos neuždaromos, bet sutelkiami resursai. Ministrė pakvietė visas AM institucijas tartis dėl tolesnių veiksmų.

Diskusijos metu rektoriai pateikė daug klausimų ir pastebėjimų. ASU ir LEU rektoriai atkreipė dėmesį, kad viešoje erdvėje darbo grupės pateikiami netiksliai traktuojami duomenys ir prašė to nedaryti. Paklausta, kaip bus jungiamos institucijos Kaune, Ministrė atsakė, kad bus telkiami institucijų potencialai. LURK prezidentas sakė, kad institucijos norėtų atsisakyti nebereikalingo nekilnojamo turto, tačiau nėra teisinio mechanizmo, įgalinančio jį reinvestuoti. Ministrė sakė, kad toks mechanizmas bus kuriamas.

LURK prezidentas iškėlė mintį, kad universitetai galėtų susitarti ir nedelsiant ar palaipsniui pradėti mažinti studijų programų skaičių. Tačiau tokios iniciatyvos nepalaikė VU rektorius, sakydamas, kad programų skaičiaus didinimą sukėlė „krepšelinis“ finansavimas. Viceministras Giedrius Viliūnas priminė, kad ateityje bus akredituojamos ne studijų programos, bet studijų kryptys, Ministrė sakė, kad bus įteisinamos ir tokios kryptys, kurios yra nestiprios, bet reikalingos, KTU rektorius pabrėžė tarpdisciplininių programų išsaugojimo būtinumą, o Viceministras paantrino, kad jas turėti mažose institucijose sunku, bet įmanoma jų junginiuose.

Ministrė painformavo, kad numatoma panaudoti 2 milijonus Eurų institucijų, kurios laikosi minimalaus stojančiųjų į vf ir vnf vietas balo, lygaus 3,  skatinimui ir kompensavimui galimų universitetų finansinių nuostolių 2017 m. patiriamų dėl tokio balo laikymosi. LSMU rektoriaus paklausta, kas bus su tomis institucijomis kurios nesilaikys tokio stojimo balo, atsakė, kad – nieko. KTU rektorius kvietė Ministrę paraginti Vyriausybę, kad kitos ministerijos nefinansuotų AM institucijų. Ministrė atsakė, kad kitos ministerijos tai gali daryti, bet pažadėjo perspėti jas, kad stojamojo balo „kartelė“ galioja ir toms lėšoms.  

Prezidentūros atstovė Saulė Mačiukaitė-Žvinienė priminė LR Prezidentės poziciją dėl svarstomų klausimų ir klausė, kaip LURK gali prisidėti prie jos realizavimo. Ji teigė, kad be LURK paramos AM institucijos reformuotos nebus, kvietė dirbti kartu, kalbėti ne apie universitetų skaičių, bet apie jų veiklos kokybę. Prie šio kvietimo prisijungė ir Ministrė. LURK prezidentas apgailestavo, kad iki šiol dialogo trūko, Vyriausybės nutarimas buvo paskelbtas LURK posėdžio išvakarėse, nors LURK prašė jo projektą aptarti posėdžio metu.

Ministrei pakvietus pritarti Vyriausybės nutarimui, su kuriuo ne visi rektoriai buvo spėję susipažinti, KTU rektorius pasiūlė jam pritarti, tačiau ne visi rektoriai tokį pasiūlymą palaikė ir po trumpų diskusijų balsavimo būdu buvo nutarta, kad: LURK palaiko AM reformos siekį padidinti mokslo ir studijų kokybę bei veiklos efektyvumą.

Ministrė pakvietė LURK palaikyti ŠMM ketinimą panaudoti LAMA BPO intelektinį ir fizinį turtą įtraukiant į jos veiklos aprėptį ir priėmimą į profesines mokyklas bei tam skiriant papildomą finansavimą iš ŠMM lėšų. Klausimo (naujų įstatų) parengimas ir sprendimas atidėtas kitam posėdžiui.

Posėdyje nutarta atspausdinti leidinio Lietuvos universitetų rektorių konferencija – 25 metai mokslo ir studijų baruose iki 200 egz.; netenkinti Kazimiero Simonavičiaus universiteto prašymo priimti į LURK narius, nes Konferencijos Įstatų 12 straipsnis „Konferencijos nariai, jų teisės ir pareigos” numato, kad Konferencijos nariai yra Lietuvos Respublikos universitetai, įstatymiškai įteisinti ir vykdantys visas tris studijų pakopas, o Kazimiero Simonavičiaus universitetas tik rengiasi pradėti teisės doktorantūros studijas nuo 2018 metų.

Nutarta ateityje atsižvelgti į Seimo laikinosios Gegužės 3-osios grupės kreipimąsi skirti papildomų balų stojantiesiems, mokantiems kitų užsienio kalbų,  pavesta Studijų komitetui parengti atsakymą.