LURK posėdis LKA 2017 06 30

2017 m. birželio 30 dieną Lietuvos karo akademijoje įvyko baigiamasisi I-ojo pusmečio  LURK posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VDU rektorius Juozas Augutis.

Svarbiausiais svarstytais klausimais buvo išklausyti pranešimai. Rasa Kudžmienė, Valstybės kontrolės 5-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, pristatė pranešimą Ar valstybinių universitetų turtas valdomas ir naudojamas kryptingai – mokslinei veiklai ir studijoms? Rektoriai palankiai įvertino pranešimo turinį ir pateiktąsias rekomendacijas Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai.

LURK SK pirmininkė Vilija Salienė pristatė pranešimą Dėl stojančiųjų priėmimo į studijų kryptis. Ji pabrėžė, kad siekiant sumažinti studijų programų skaičių Lietuvoje, reikia: suvienodinti studijų, priėmimo sąlygų, finansavimo ir norminių kainų klasifikatorius bei sudaryti sąlygas priėmimą vykdyti į studijų kryptis, studijų krypčių grupes pagal studijų klasifikatorių arba kita AM nustatyta tvarka. Studijų programa niekur nedingsta, ji yra studijų realizavimo vienetas, turinti savo sudėtines dalis: studijų tikslus, sandarą ir kt., tačiau perėjimas prie stojančiųjų priėmimo į studijų kryptis/studijų krypčių grupes padėtų sumažinti studijų programų skaičių Lietuvoje ir pati AM taptų atsakinga už studijų programų skaičių ir jų kokybę. Vertindama dabartines universitetinių AM galimybes pranešėja pabrėžė, kad:
– MSĮ 59 str. 1 p. leidžia vykdyti priėmimą ne į studijų programas, bet į studijas;
– bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų 12 p. leidžia studentams pasirinkti studijų kryptį studijų metu;
– išorinis kokybės vertinimas studijų kryptimis, o ne konkrečiomis programomis jau numatytas MSĮ 48 str. 3 p.
Pranešėja pastebėjo, ko dar trūksta:
– pereiti prie krypties vertinimo ir akreditavimo, SKVC parengiant krypties išorinio vertinimo tvarkos aprašą, metodiką ir pradedant procedūrą;
– leisti pačioms AM pertvarkyti studijų programas, jas sujungiant ir kitaip pertvarkant, nesikišant SKVC, jei studijų kryptys yra akredituotos.

Apibendrinant diskusiją dėl priėmimo į AM I pakopą pagal studijų kryptis, buvo išsakyta nuomonė, jog tam, kad tokia tvarka su visais galimais privalumais studentams ir valstybei įsigaliotų nuo kitų metų, dar reikia sutvarkyti visa eilę aukščiau nepaminėtų procedūrų, pradedant nuo studijų krypties ir studijų programos sampratos.