LURK posėdis MRU 2018 02 23

LURK posėdis Mykolo Romerio universitete

2018 m. vasario 23 dieną Mykolo Romerio universitete įvyko eilinis I-ojo pusmečio Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo LURK prezidentas, VU rektorius Artūras Žukauskas. Dalyvavo LR Švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas.

Posėdžio pradžioje kadenciją pradedantis LURK prezidentas įžanginiame pasisakyme pakartojo savo svarbiausią siekį, vadovaujant konferencijai: „Pagrindiniu prioritetu matau aukštojo mokslo prestižo didinimą. Privalome daugiau kalbėti apie fundamentalias jo problemas”.

Tradiciškai buvo aptarti Konferencijos veiksmai tarp posėdžių. Mokslo ir Studijų komitetų parengtajam raštui, adresuotam LR Švietimo ir mokslo ministerijai Dėl Aukštosiose mokyklose vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų (meninės veiklos) sąsajų buvo pritarta. Taip pat buvo pritarta kreipimuisi į LR Prezidentę, kuriame siūloma, kad šiuo metu derinamame 2021–2027 metų ES biudžete būtų padidintas finansavimas naujoms Mokslinių tyrimų ir inovacijų struktūrinėms septynmetėms programoms: „HORIZON“ iki 120–160 milijardų eurų, o „ERASMUS+“ programos biudžetas būtų padidintas tris ar net keturis kartus, reaguojant į Europos įsitraukimą ir ambicijas mokslo atžvilgiu iki 45–60 milijardų eurų.

Konferencijos dalyviai su LR ŠMM viceministru Giedriumi Viliūnu aptarė ministerijos veiksmus, susijusius su universitetų veikla. Pasidalinta informacija apie universitetų veiklos vertinimo procesą ir rodiklius. Rektoriai pritarė ministerijos siūlomam stojamojo į universitetus balo dydžiui 3,6, taikytinam tiek į valstybės finansuojamas, tiek ir į nefinansuojamas studijų vietas tiek taikytinas ir stojantiesiems anksčiau nei 2018 m. baigusiems vidurinio lavinimosi mokyklas. Žadėta susitarimo griežtai besilaikančius universitetus skatinti papildomomis lėšomis. Diskutuota dėl studijų programų rentabilumo, siūlyta vertinti ne studijų programas, bet jų kryptis.

Diskutuota dėl Etikos nuostatų laikymosi gairių (toliau – Gairės). LURK prezidentas pabrėžė, kad: “…jau kurį laiką pastebime, jog akademinės etikos kodeksai turi savų trūkumų, kuriuos reikia pripažinti – dėl bendraautorysčių, citavimo taisyklių, diskriminacijos apraiškų ar praktinio nuobaudų už pažeidimus taikymo reglamentavimo”. Artūras Žukauskas taip pat sakė, kad “dalis aukštųjų mokyklų jau ėmėmės prevencinių priemonių – informavome studentus ir darbuotojus apie pasitikėjimo linijas, plečiame psichologinių konsultacijų paslaugas, sutarėme tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi. Privalome kaip įmanoma greičiau išsklaidyti visuomenėje susikaupusį nerimą bei numatyti labai aiškius ir operatyviai veikiančius šių problemų sprendimo mechanizmus. Siunčiame labai aiškų signalą, jog tolerancijos bet kokiai diskriminacijos formai nebus absoliučiai jokios”. Posėdyje buvo patvirtinta užduotis laikinajai darbo grupei, kurioje pabrėžiama, kad Gairės turėtų remtis tarptautiniu patyrimu ir aprėpti etikos nuostatas mokslinių publikacijų rengimui bei prevencijai diskriminacijos dėl amžiaus, lyties, rasės, religijos; priekabiavimo; priklausomybių. Gairėse turėtų būti apibrėžta sąvoka nepriekaištinga reputacija, parengtos rekomendacijos „Karštų linijų“ sukūrimui nukentėjusių kreipimuisi, išnagrinėtos galimybės kaip Gairės galėtų būti naudojamos kaip priedas prie darbo sutarties, numatytas galimas universitetų tarpusavio bendradarbiavimas išvardintose srityse (teisiniai ir kt. pajėgumai) bei pasiūlyti konkretūs reagavimo į pažeidimus būdai. Nutarta į laikinąją darbo grupę įtraukti studentų atstovus.

Diskutuota dėl akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos atnaujinimo.