LURK posėdis LEU 2018 04 27

LURK posėdis LEU 2018 04 27

Penktadienį vykusiame eiliniame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (toliau – LURK) posėdyje tradiciškai buvo aptarti Konferencijos veiksmai tarp posėdžių. Aptariant LURK kreipimąsi  Dėl Valstybės investicijų į mokslą ir studijas ir veiksmus toliau viešinant šią deklaraciją, buvo pastebėta, kad jos paminėjimas EUA Tarybos posėdyje buvo pastebėtas Tarybos narių ir teigiamai įvertintas. Buvo pasiūlyta Konferencijos Mokslo komitetui išnagrinėti EUA patirtį siekiant didesnių investicijų į Mokslą, inovacijas ir studijas (naujausias EUA Kreipimasis į ES institucijas: dėl Tyrimų, Inovacijų ir Studijų stiprinant ES konkurencingumą ir tvarumą (Double Investment in Research, Innovation and Education to Boost Europe’s Competitiveness and Sustainability,) pasižyminčia aktyviu tų siekių reiškimu įvairiausiomis formomis, progomis ir teikiamų įvairioms ES institucijoms. Komitetui pavesta parengti LURK Kreipimosi pristatymo planą valdžios ir valdymo institucijoms ir plačiajai visuomenei.

Susipažinus su LURK Studijų komiteto pirmininkės Laimos Taparauskienės bei Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupės nario Valdo Jaskūno parengtais komentarais dėl LURK pastabų Paryžiaus Komunikatui (7 versijai), EUA pozicijai buvo pasiūlyta LURK Studijų komitetui kartu su Valdu Jaskūnu parengti raštą Ministerijai dėl Bolonijos proceso raidos.  Taip pat Komitetas paprašytas parengti raštą EUA sekretoriatui dėl EUA pastabų Komunikato 7 versijai.

Konferencijos posėdį savo apsilankymu pagerbė J. Em. arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Pokalbis su juo vyko daugiausia apie Universitetų studentų galimus susitikimus su Jo Šventenybe  popiežiumi Pranciškumi jam lankantis Lietuvoje.

Diskusijas sukėlė Generalinio sekretoriaus Kęstučio Kriščiūno pristatytas klausimas Dėl LURK pozicijos reaguojant į EUA pastangas stiprinti ir spartinti Open Access (OA ) procedūrą. Pristatyme buvo pabrėžta, kad EK ir EUA siekia pereiti prie OA jau 2020 m. Lietuva negali išlikti nuošalyje nuo šio proceso, o jai delsiant atsilikimas gali būti labai nenaudingas tiek universitetams, tiek ir visuomenei. Todėl Lietuvoje būtina sukurti perėjimo prie OA strategiją ir pradėti ją įgyvendinti. Jai įgyvendinti reikia sukaupti reikalingą kompetenciją bei sukurti racionalią infrastruktūrą. Tam nepakanka universitetų ir LURK jėgų, reikia finansinės valdžių paramos. Be to, dėl veikimo OA sąlygomis reikia parengti visuomenę ir tyrėjus, supažindinant juos su OA atveriamomis galimybėmis. Reikia naujos mokslinių tyrimų vertinimo sistemos, kurioje būtų vertinamas ne tik mokslinių publikacijų Impact faktorius, bet ir kiti moksliniai lygmenys: moksliniai projektai,  parengti mokslininkai, sukurtos mokslinės laboratorijos/grupės, moksliniai centrai, universitetai. Svarbus tyrimų daugiadimensiškumas bei praktinė jų vertė. EK programa Horizon 2020 yra numačiusi perėjimo prie OA veiklų finansavimą. Nutarta įpareigoti Mokslo komitetą kitame posėdyje pateikti savo nuomonę dėl LURK veiksmų plano svarstytu klausimu Konferencijai.

Lietuvos edukologijos universitete taip pat įvyko ir LAMA BPO Visuotinis susirinkimas, kuriame buvo apsvarstytas klausimas

Dėl 2018 m. bendrojo priėmimo tvarkos aprašo projekto, kurį pristatė LAMA BPO Prezidentas Pranas Žiliukas. Konferencija projektui pritarė. Taip pat buvo pritarta ir  Prano Žiliuko pristatytai LAMA BPO metinės veiklos ataskaitai.