LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS ĮSTATAI

LIETUVOS UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS ĮSTATAI

Bendroji dalis

 1. Lietuvos universitetų rektorių konferencija (toliau – Konferencija) yra asociacija, kurią sudaro Lietuvos universitetai, atstovaujami universitetų rektorių. Konferencijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas.
 2. Lietuvos universitetų rektorių konferencija koordinuoja universitetų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su valdžios ir valdymo bei savivaldybių institucijomis, palaiko ryšius su Europos universitetų asociacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir yra ekspertas studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais,.
 3. Konferencija savo veikloje remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Mokslo ir studijų įstatymu, LR asociacijų įstatymu, LR civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, ES dokumentais, Didžiąja Universitetų Chartija, skelbiančia aukštųjų mokyklų autonomiją bei šiais įstatais.
 4. Konferencija yra viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir savarankišką balansą. Už savo prievoles atsako jai priklausančiu turtu.
 5. Konferencijos pilnas pavadinimas: Lietuvos universitetų rektorių konferencija (sutrumpintai LURK). Konferencija turi antspaudą, kuriame nurodytas jos pilnas pavadinimas.
 6. Konferencijos teisinė forma – asociacija.
 7. Konferencijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 8. Konferencijos veiklos trukmė neribota.

Tikslai ir veiklos sritys

 1. Pagrindiniai Konferencijos tikslai – skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, Aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su Europos ir Lietuvos valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.
 2. Įgyvendindama šiuos tikslus, Konferencija:
 • keičiasi narių informacija ir nuomonėmis visais universitetų vidinio gyvenimo ir santykių su kitomis institucijomis klausimais;
 • padeda ginti teisėtus savo narių interesus Lietuvos valdymo ir valdžios institucijose;
 • siūlo valstybinę aukštojo mokslo (studijų, specialistų su aukštuoju išsimokslinimu perkvalifikavimo, mokslininkų rengimo, universitetų mokslinio ir kūrybinio darbo) politiką;
 • teikia pasiūlymus dėl aukštojo mokslo biudžeto projektų rengimo ir subsidijų aukštosioms mokykloms skyrimo;
 • bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis, įmonėmis, organizacijomis ir asmenimis, kurie turi interesų ir vertingų pasiūlymų aukštojo mokslo srityje; palaiko ryšius su analogiškomis užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma su Europos Universitetų Asociacija;
 • organizuoja projektų ir programų, kurios sutelktų Lietuvos universitetų intelektualias jėgas, parengimą.
 1. Konferencija, įgyvendinama savo tikslus ir uždavinius:
 • gina savo narių interesus Lietuvos Respublikos Seime, jo komitetuose, Vyriausybėje, ministerijose ir kitose mokslą ir studijas reguliuojančiose šalies institucijose, kai sprendžiami Lietuvos aukštojo mokslo, taip pat su juo susiję mokslo ir kultūros institucijų veiklos bei raidos klausimai;
 • atlieka ekspertizę aukštojo mokslo ir studijų klausimais;
 • įstatymų numatyta tvarka gauna iš Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų, taip pat savivaldybių statistinę ir kitą universitetams reikalingą informaciją;
 • dalyvauja valstybinėse institucijose ir savivaldybėse svarstant universitetų reikalus, teikia joms siūlymus;
 • sudaro specialistų darbo grupes aukštojo mokslo programoms ir projektams rengti bei įgyvendinti;
 • bendradarbiauja su mokslo ir studijų savivaldos organizacijomis, kultūros ir švietimo institucijomis;
 • rengia konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kitus renginius;
 • dalyvauja tarptautinėse programose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • atstovauja Lietuvos Respublikai aukštojo mokslo klausimais Europos Universitetų Asociacijoje;
 • steigia ir panaikina savo padalinius;
 • steigia arba dalyvauja steigiant asociacijas, viešąsias įstaigas, įgyvendinančias Konferencijos tikslus;
 • Konferencija ūkinės – komercinės veiklos nevykdo.

Konferencijos nariai, jų teisės ir pareigos

 1. Konferencijos nariai yra Lietuvos Respublikos universitetai, įstatymiškai įteisinti ir vykdantys visas tris studijų pakopas. Konferencijoje universitetai veikia atstovaujami universitetų rektorių (toliau – Rektorius/iai)
 2. Nauju Konferencijos nariu gali tapti Lietuvos universitetas, 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo posėdžio konferencijos prezidento vardu pateikęs paraišką su Universiteto registracijos dokumentais ir posėdyje gavęs ne mažiau ½ Konferencijos narių balsų pritarimą.
 3. Rektorius veikia, nepažeisdamas universiteto, kurio vadovu jis yra, Statuto, vadovaujasi priimtais Konferencijos nutarimais ir rekomendacijomis, aktyviai dalyvauja Konferencijos veikloje ir gina jos interesus. Jeigu Rektorius negali dalyvauti Konferencijos posėdyje, atstovauti universitetui gali Rektoriaus įgaliotas asmuo.
 4. Konferencijos narys turi teisę:
  • dalyvauti ir balsuoti Konferencijos visuotiniame narių susirinkime, rinkti ir būti renkamas į Konferencijos valdymo organus;
  • naudotis Konferencijos teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su Konferencijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš Konferencijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Konferencijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
 5. Konferencijos narys privalo:
  • laikytis Konferencijos įstatų;
  • laiku mokėti nustatytus nario mokesčius ar tikslinius įnašus.
 6. Konferencijos narys, nemokantis nario mokesčio ar nustatytų tikslinių įnašų, daugiau kaip 5 kartus nedalyvaujantis Konferencijos susirinkimuose gali būti pašalintas iš Konferencijos 2/3 visų konferencijos narių balsų dauguma.
 7. Konferencijos dokumentų ir kitos informacijos apie Konferencijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Susirinkimo patvirtintas atskiras dokumentas.
 8. Konferencijos nariui raštu pareikalavus, Prezidiumas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos privalo sudaryti Konferencijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) neatlygintinai pateikti reikalaujamų dokumentų kopijas. Informacija bei dokumentų kopijos Konferencijos nariams teikiamos neatlygintinai.
 9. Konferencijos vieša informacija skelbiama VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ ir LURK internetinėje svetainėje www.lurk.lt.
 10. Konferencijos narių sąrašą, kuris turi būti prieinamas kiekvienam jos nariui, tvarko Konferencijos Generalinis sekretorius.

Konferencijos valdymas

 1. Konferencijos veiklą savo kompetencijos ribose tvarko:
 • Visuotinis narių susirinkimas;
 • Prezidiumas – kolegialus valdymo organas;
 • Prezidentas – vienasmenis valdymo organas.
 1. Aukščiausias Konferencijos organas yra Visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Jis turi teisę spręsti visus klausimus pagal šiuos Įstatus, juos priimti ir keisti. Susirinkimo posėdžiai vyksta gyvai arba nuotoliniu būdu.
 2. Susirinkimo nutarimai, išskyrus šiuose Įstatuose numatytas išimtis, priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau ½ Konferencijos narių. Bent vienam nariui užprotestavus nutarimą, jis svarstomas dar kartą ir galutinis nutarimas priimamas 2/3 visų Konferencijos narių balsų dauguma.
 3. Susirinkime svarstoma ir tvirtinama Prezidento ataskaita, nagrinėjama Lietuvos aukštojo mokslo plėtotės eiga ir parengiamos rekomendacijos esminėms problemoms spręsti.
 4. Paprastai Susirinkimas šaukiamas kiekvieną mėnesį, bet ne rečiau kaip du kartus per metus, Prezidento iniciatyva. Neeilinį Susirinkimą savo iniciatyva arba reikalaujant raštu ne mažiau kaip 1/3 narių šaukia Prezidentas. Apie šaukiamus Susirinkimus ir jų formą nariams pranešama registruotu laišku arba elektroniniu paštu, arba pasirašytinai, arba viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ prieš 7 dienas iki numatomos susirinkimo dienos. Susirinkimų posėdžių darbotvarkės yra rengiamos Sekretoriato ir Generalinio sekretoriaus teikiamos Susirinkimui.
 5. Susirinkimui pirmininkauja Konferencijos prezidentas, jam nesant – Viceprezidentas.
 6. Susirinkimas:
 • keičia asociacijos įstatus;
 • priima naujus narius, tvirtina narių pasitraukimą iš Konferencijos ar juos šalina;
 • renka ir atšaukia Prezidiumo narius, Prezidiumo pirmininką;
 • renka ir atšaukia Prezidentą;
 • renka ir atšaukia Prezidento teikimu Generalinį sekretorių, Viceprezidentą;
 • nustato Konferencijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį; jų mokėjimo tvarką bei sąlygas patvirtina atskiru dokumentu;
 • tvirtina Konferencijos darbuotojų sąrašą ir jų atlyginimus;
 • tvirtina Konferencijos finansinių ataskaitų rinkinį bei pajamų – išlaidų sąmatą;
 • tvirtina Konferencijos dokumentų ir kitos informacijos apie Konferencijos veiklą pateikimo nariams tvarką;
 • priima sprendimus dėl Lietuvos universitetų rektorių konferencijos buveinės adreso keitimo;
 • priima sprendimą dėl Konferencijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar tapimo kitų juridinių asmenų steigimo dalyviu;
 • Susirinkime nesant kvorumo, Konferencijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis posėdis, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek posėdyje dalyvavo Konferencijos narių. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą nariams pranešama registruotu laišku arba elektroniniu paštu, arba pasirašytinai, arba viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ prieš 10 dienų iki numatomos susirinkimo dienos.
 • Susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Konferencijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Konferencijos narys ar jos valdymo organas.
 1. Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo bei filialų ar atstovybių veiklos nutraukimo, tvirtinti filialų ar atstovybių nuostatus, skirti bei atleisti filialų ar atstovybių valdymo organus. Šiame punkte minėtus sprendimus Susirinkimas gali priimti, jeigu gautas ½ Konferencijos narių pritarimas.
 2. Konferencijos įstatai gali būti pakeisti, jei Konferencijos nario (grupės narių) teiktas siūlymas Susirinkimui yra patvirtinamas 2/3 visų Konferencijos narių balsų dauguma. Pakeistus Konferencijos įstatus pasirašo Prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti Konferencijos įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 3. Prezidiumas – kolegialus Konferencijos valdymo organas.
 4. Prezidiumą sudaro 4 nariai. Prezidiumo nariais gali būti renkami Prezidentas, Viceprezidentas ir Generalinis sekretorius. Prezidiumo narius vieneriems metams slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma renka Susirinkimas. Prezidiumo narys atšaukiamas slaptu balsavimu 2/3 visų narių balsų dauguma. Prezidento, Viceprezidento, Generalinio sekretoriaus ir Prezidiumo nario rinkimų vykdymui sudaromas ir Susirinkime tvirtinamas rinkimų reglamentas.
 5. Prezidiumas įgyvendina Konferencijos nutarimus ir priima neatidėliotinus sprendimus tarp Konferencijos posėdžių.
 6. Susirinkimas iš paskirtų Prezidiumo narių išrenka Prezidiumo pirmininką. Konferencijos Prezidentas gali būti renkamas ir Prezidiumo pirmininku. Prezidiumo pirmininkas atsakingas už Prezidiumo posėdžių sušaukimą, Prezidiumo posėdyje balsams pasiskirsčius po lygiai lemia Prezidiumo pirmininko balsas.
 7. Prezidiumo posėdžiai šaukiami Prezidiumo narių iniciatyva. Apie šaukiamą Prezidiumo posėdį Prezidiumo nariams pranešama registruotu laišku arba elektroniniu paštu, arba pasirašytinai, arba viešai VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ prieš 7 dienas iki numatomo Prezidiumo posėdžio dienos.
 8. Prezidiumo posėdžiai gali vykti bei priimti sprendimus, kai jame dalyvauja 3 Prezidiumo nariai. Nesant kvorumo šaukiamas pakartotinis Prezidiumo susirinkimas tokia pačia tvarka kaip ir eilinis Prezidiumo posėdis pranešant prieš 7 dienas iki numatomo Prezidiumo posėdžio dienos. Pakartotinis susirinkimas gali vykti bei priimti sprendimus, kai jame dalyvauja 2 Prezidiumo nariai.
 9. Prezidentas – vienasmenis Konferencijos valdymo organas. Konferencijos Prezidentu gali būti kiekvienas Konferencijos narys. Prezidentas renkamas vieneriems metams su teise būti perrinktu ne daugiau kaip du kartus iš eilės slaptu balsavimu paprasta visų narių balsų dauguma. Jis atšaukiamas slaptu balsavimu 2/3 visų narių balsų dauguma.
 10. Konferencijos Prezidentas:
 • veikia Konferencijos narių suteiktų įgaliojimų ribose;
 • remdamasis konferencijos įstatais atstovauja Konferencijai, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis;
 • pasirašo Konferencijos nutarimus, bendradarbiavimo sutartis, įgaliojimus ir kitokius Konferencijos raštus bei finansinius dokumentus; pirmininkauja posėdžiams;
 • teikia Susirinkimui tvirtinti konferencijos Viceprezidento, Generalinio sekretoriaus ir prezidiumo nario kandidatūrą;
 • Generalinio sekretoriaus teikimu, skiria Konferencijos atstovus kitose institucijose ar jų darbo grupėse. Šie atstovai už savo veiklą atsiskaito Susirinkimui.
 • priima ir atleidžia Konferencijos administracijos darbuotojus.
 1. Vice president padeda Prezidentui įgyvendinti Konferencijos nutarimus; Konferencijos Viceprezidentu gali būti kiekvienas Konferencijos narys. Viceprezidentas renkamas vieneriems metams su teise būti perrinktu kitai kadencijai slaptu balsavimu paprasta visų narių balsų dauguma. Jis atšaukiamas slaptu balsavimu 2/3 visų narių balsų dauguma.
 2. Secretary-general koordinuoja universitetų integraciją į Bendrąją Europos studijų ir mokslinių tyrimų erdvę, atstovauja Konferencijai Europos Universitetų Asociacijos Generalinių sekretorių posėdžiuose, skleidžia informaciją apie EUA nutarimus, vadovauja Konferencijos sekretoriato darbui, rengia dokumentų projektus ir Susirinkimų darbotvarkes, bei teikia jas Susirinkimui.
 3. Konferencijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) yra nuolat veikiantis Konferencijos vykdomasis organas, koordinuoja komitetų, nuolatinių bei laikinųjų darbo grupių veiklą. Jo veiklą reglamentuoja Konferencijos sekretoriato reglamentas.
 4. Konferencijos darbuotojų sąrašą, jų atlyginimus tvirtina Susirinkimas.
 5. Konferencijoje veikia iš Universitetų įgaliotų atstovų sudaryti komitetai, nuolatinės bei laikinosios darbo grupės, kurie sprendžia jų kompetencijai priklausančius klausimus ir teikia siūlymus Konferencijos narių Susirinkimui ir Prezidentui.

Turtas ir lėšos

 1. Konferencijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ar labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Konferencijos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už Konferencijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.
 2. Konferencijos lėšas sudaro:
 • Lietuvos universitetų tiksliniai įnašai, kurių dydis ir mokėjimo tvarka patvirtinami atskiru Konferencijos narių nutarimu;
 • Lietuvos ir užsienio įmonių, organizacijų bei piliečių dovanotos lėšos;
 • lėšos, skirtos konkrečioms švietimo, mokslo, sporto ir meno programoms remti;
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas Konferencijos lėšas;
 • skolinto kapitalo lėšos;
 • gauta parama;
 • kitos teisėtai gautos lėšos.

Konferencijos lėšos naudojamos šiuos įstatus atitinkančiai veiklai. Konferencijos lėšų panaudojimą kartą per metus tikrina ir apie rezultatus informuoja Prezidentą bei narių posėdį samdomas auditorius ar audito įmonė.

Konferencijos veiklos pasibaigimas

 1. Konferencija gali būti pertvarkoma, taip pat jos veikla gali pasibaigti Konferencijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 Konferencijos narių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.
 2. Visus klausimus, susijusius su Konferencijos veiklos pasibaigimu, sprendžia Konferencijos narių paskirtas likvidatorius.
 3. Likvidatorius privalo:
  • viešai paskelbti asociacijos įstatuose nurodytame dienraštyje apie asociacijos likvidavimą ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti asociaciją bei savo duomenis;
  • sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
  • perduoti likusį asociacijos turtą įstatymų nustatyta tvarka;
  • sudaryti asociacijos likvidavimo aktą. Asociacijos likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
  • perduoti dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
  • pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus asociacijai išregistruoti.
 4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš Juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos įstatai patvirtinti Konferencijos narių posėdyje ir pasirašyti 2022 m. kovo 25 d.

 

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas