Prisijungimas

Pamiršote slaptažodį? Spauskite čia

LURK įgaliotieji atstovai bendradarbiaujančiose institucijose

Bendradarbiaujančios institucijos

LURK atstovas

El. paštas

KPMPC Švietimo sektoriniame profesiniame komitete

Algimantas Šventickas, LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto direktorius, doc. dr.
Jonas Čaplikas, ASU studijų prorektorius

algimantas.sventickas@vpu.lt

jonas.caplikas@asu.lt

LieMSIS PP konsorciumo valdyboje

Eglė Radvilė Švedaitė, VGTU Informacinių technologijų ir sistemų vadovė egle.radvile@vgtu.lt

Lietuvos Bolonijos ekpertų grupėje

Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė, dr. asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus Patariamajame komitete

Rimantas Barauskas, KTU Informatikos fakulteto Taikomosios informatikos katedros profesorius
Saulius Nefas, MRU Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto docentas
rimantas.barauskas@ktu.lt


saunef@mruni.eu

LR Finansų ministerijos 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete

Arūnas Komka, VGTU kancleris, doc. dr. arunas.komka@vgtu.lt

LR Finansų ministerijos Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijoje

Daiva Raziūnienė, VU Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentė daiva.raziuniene@ef.vu.lt

LR ŠMM Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupėje

Raimonda Markevičienė,
VU Tarptautinių programų ir ryšių skyriaus vedėja

raimonda.markeviciene@cr.vu.lt

LR ŠMM darbo grupėje, kuri sudaryta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisiniam reglamentavimui analizuoti ir parengti siūlymus jam tobulinti

Eglė Ganda Bogdanienė, VDA prorektorė studijoms, prof.

egleganda.bogdaniene@vda.lt

LR ŠMM darbo grupėje dėl valstybinių universitetų studijų ir mokslinės veiklos stiprinimo konsoliduojant išteklius

Alfonsas Daniūnas, LURK prezidentas, VGTU rektorius, prof. dr.

rector@vgtu.lt

LR ŠMM darbo grupėje, kuri peržiūrės visų krypčių (studijų programų grupių) normines studijų kainas

Arūnas Komka, VGTU kancleris, doc. dr.
Eglė Ganda Bogdanienė,
VDA prorektorė studijoms, prof.

arunas.komka@vgtu.lt
egleganda.bogdaniene@vda.lt

LR ŠMM darbo grupėje, kuri sudaryta užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo teisiniam reglamentavimui analizuoti ir parengti siūlymus jam tobulinti

Kęstutis DUČINSKAS, KU prorektorius studijoms. prof.

kestutis.ducinskas@ku.lt

LR ŠMM darbo grupėje Dėl mokslo produkcijos vertinimo tobulinimo

Antanas Čenys, VGTU mokslo prorektorius, prof.
Vaiva Lesauskaitė,
LSMU mokslo prorektorė, prof.
Asta Pundzienė,
KTU mokslo prorektorė, prof.
Julija Kiršienė,
VDU mokslo prorektorė, prof.
Judita Žukienė,
LMTA mokslo prorektorė, doc.

antanas.cenys@vgtu.lt
vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt
asta.pundziene@ktu.lt
j.kirsiene@adm.vdu.lt
judita.zukiene@lmta.lt

LR ŠMM Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo apeliacinėje komisijoje

Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė, dr.

asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR ŠMM Finansavimo tvarkos, pagal kurią bus paskirstytos Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytos administravimo ir ūkio lėšos, skirtos sudėtingos infrastruktūros objektams finansuoti, rengimo darbo grupė

Arūnas Komka,
VGTU kancleris, doc. dr.

arunas.komka@vgtu.lt

LR ŠMM Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašo projektui parengti darbo grupėje

Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijoms, prof.
Vilija Salienė, LEU Studijų prorektorė, prof.

romualdas.kliukas@vgtu.lt
vilija.saliene@leu.lt

LR ŠMM LITMIS  taryboje

Eglė Radvilė Švedaitė, VGTU Informacinių technologijų ir sistemų vadovė

egle.radvile@vgtu.lt

LR ŠMM nuolatinėje komisijoje, kuri priima sprendimus dėl studentų tolesnių studijų galimybių studijuojančių išregistruojamą studijų programą

Romualdas Kliukas, VGTU prorektorius studijoms, prof.

romualdas.kliukas@vgtu.lt

LR ŠMM Tarptautinių studijų komisijoje

Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė, dr.

asta.radzevicienė@vgtu.com 
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Lietuvos švietimo taryboje

Ona Monkevičienė,
LEU ugdymo mokslų fakulteto dekanė, prof.
Juozas Augutis,
VDU rektorius prof.

ona.monkeviciene@leu.lt

j.augutis@adm.vdu.lt

LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Etninės kultūros globos taryboje

Daiva Vyčinienė, LMTA Etnomuzikologijos katedros vedėja, prof.
Tojana Račiūnaitė, VDA Dailėtyros instituto direktorė, dr.

daiva.vyciniene@lmta.lt
raciunaite@gmail.com

LR ŠMM Studijų krypčių aprašų rengimo Valdymo grupėje

Giedrius Viliūnas, MRU Studijų prorektorius, doc. dr.

studiju.prorektorius@mruni.eu

LR ŠMM komisijoje, kuri įvertina aukštųjų mokyklų pateiktus prašymus ir paskirsto bendrą aukštosioms mokykloms skolinimosi limitą

Arūnas Komka,
VGTU kancleris, doc. dr.

arunas.komka@vgtu.lt

LR ŠMM Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo pataisų projekto rengimo darbo grupėje

Petras Baršauskas,
KTU rektorius, prof.

petras.barsauskas@ktu.lt

LR ŠMM Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės ir kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupėje

Alfonsas Daniūnas, LURK prezidentas, VGTU rektorius, prof. dr.

 rector@vgtu.lt

LR ŠMM Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginėje taryboje

Asta Pundzienė,
KTU prorektorė mokslui, prof.

asta.pundziene@ktu.lt

LR ŠMM Nacionalinėje Bolonijos ekspertų grupėje

Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė, dr.

asta.radzevicienė@vgtu.com 

LR ŠMM tarpinstitucinėje komisijoje aukštųjų mokyklų paraiškoms vertinti

Giedrius Viliūnas, MRU Studijų prorektorius, doc. dr.

studiju.prorektorius@mruni.eu

LR ŠMM Tarpžinybinėje darbo grupėje, kuri nagrinėja valstybės turto investavimo į aukštąsias mokyklas klausimus

Petras Baršauskas,
KTU rektorius, prof.

petras.barsauskas@ktu.lt

LR ŠMM Valstybinio studijų fondo valdyboje

Vilija Salienė,
LEU Studijų prorektorė, prof.

vilija.saliene@leu.lt

LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijoje

Rita Vaičekauskaitė,  KU Mokslo ir meno prorektorė, doc. dr.

rita.vaicekauskaite@ku.lt

LR Ūkio Ministerijos Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Vygintas Gontis, VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyr. mokslo darbuotojas

Vygintas.Gontis@tfai.vu.lt

LR ŽŪM Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitete

Antanas MAZILIAUSKAS, ASU rektorius, prof.
Laima TAPARAUSKIENĖ, ASU prorektorė, doc. dr.

antanas.maziliauskas@asu.lt

laima.taparauskiene@asu.lt

LRV Valstybės pažangos taryboje

Alfonsas Daniūnas, LURK prezidentas, VGTU rektorius, prof. dr.

rector@vgtu.lt

MOSTA Tarptautinėje nepriklausomų ekspertų grupėje

Asta Pundzienė,
KTU prorektorė mokslui, prof.
asta.pundziene@ktu.lt

SKVC Studijų programų apeliacinėje komisijoje

Vilija Salienė, LEU Studijų prorektorė, prof.
Romualdas Kliukas, VGTU Studijų prorektorius, prof.

vilija.saliene@leu.lt

romualdas.kliukas@vgtu.lt

SKVC Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Jonas Čičinskas, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorius,
Renaldas Jurkevičius,
LSMU prorektorius klinikinei medicinai

jonas.cicinskas@tspmi.vu.lt

renaldas.jurkevicius@lsmuni.lt

Švietimo komitete prie LR Trišalės tarybos

Aleksas Pikturnas, VU Administracijos reikalų prorektorius, dr.

aleksas.pikturna@cr.vu.lt 

ŠMPF Erasmus+ Erasmus ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijoje

Asta Radzevičienė, VGTU Tarptautinių ryšių prorektorė, dr.

asta.radzevicienė@vgtu.com 

Turto vertinimo priežiūros tarnybos turto vertintojų kvalifikacijos egzaminų komisijoje

Saulius Raslanas, profesorius VGTU,
Arvydas Bagdonavičius
Birutė Galinienė,
prof. VU Ekonomikos politikos katedros vedėja

Saulius.Raslanas@vgtu.lt
aba@registrucentras.lt
birute.galiniene@ef.vu.lt